იურიდიული კონსულტაცია

 

 

საქართველოს სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

 

მეთადონური მკურნელობა საქართველოში

 

დუმილის მენტალიტეტი

 
 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფ C ჰეპატიტით დაავადებულ პატიმართათვის /მსჯავრდებულთათვის სამედიცინო მომსახურების გაწევის სტრატეგია

ლევან ჯორბენაძე
კონსულტანტი/ადვოკატი
1 მაისი, 2010წელი
 

გავრცელებული ინფორმაციით საქართველოში დაახლოებით 200 000 ადამიანია ინფიცირებული ც ჰეპატიტით. ოფიციალური სტატისტიკა არსებობს, მაგრამ ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების ვარაუდით იგი არ ასახავს რეალობას. ც ჰეპატიტის დიაგნოსტირება და მკურნალობაც საკმაოდ ძვირი ჯდება და 9000 ევროს შეადგენს.

2009 წლის 25 ივნისს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრებმა გამოსცეს ერთობლივი ბრძანება C ჰეპატიტით დაავადებულ პატიმართათვის/მსჯავრდებულთათვის სამედიცინო მომსახურების გაწევის სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე.

ბრძანების პირველივე აბზაცით აღიარებულია, რომ პატიმართა და

მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვა სახელმწიფოს ვალდებულებაა, C ვირუსული ჰეპატიტით მკურნალობა კი სახელმწიფო პრიორიტეტი.

ბრძანებაში აღნიშნულია, რომ დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში განთავსებულია 19363 პატიმარი.

სტრატეგიის მიზნებად განისაზღვრა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში სამედიცინო მომსახურების გაუმჯობესება C ვირუსული ჰეპატიტით პრევენციისა და მკურნალობის მიმართულებით. აგრეთვე, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან C ვირუსული ჰეპატიტით დაავადებულ პატიმართა სარჩელების შემცირება.

ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით არაადევატური და არაეფექტური მკურნალობა შესაძლოა გახდეს ევროკონვენციის მე-2 (სიცოცხლის უფლება) და მე-3 (წამების აკრძალვა) მუხლების დარღვევის მიზეზი სახელმწიფოს მხრიდან.

 

ისარგებლეთ იურიდიული კონსულტაციით