იურიდიული კონსულტაცია

 

 

უფლება ბლოგი

 

უფთხილდი შიდსით ინფიცირებულ არალეგალ

 

აივ ინფიცირებული დაჯარიმდა მედიკამენტ ეფავირენზის გამო

 

ახალი კანონმდებლობა აივ/შიდსის შესახებ

 

საქართველოს სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

 

 მეთადონური მკურნალობის წესი ციხეში

 

დუმილის მენტალიტეტი

 

რა არის ნათქვამი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშ

ნარკოტიკების ბრუნვის კონტროლის შესახებ
ნარკო პოლიტიკა საქართველო
8 მარტი, 2011 წელი

არაოფიციალური თარგმანი

ახალი 2011 წლის ანგარიში საქართველოს შესახებ მოცავს 4 თავს და რამოდენიმე ქვეთავს. პირველ რიგში ანგარიში აღწერილია, რომ საქართველო ნარკოტიკებს არ აწარმოებს, მაგრამ მისი ადგილმდებარეობა, რომელიც აზიისა და ევროპის ხიდია მას აქცევს ნარკოტიკების შემოდენის ტრანზიტუ კორიდორად და ნარკოტიკების მოხმარების წყაროდ, რომელიც შეიძლება დამზადებული იყოს ყველგან.

ანგარიში აღნიშნულია, რომ ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან თავისუფალმა სავიზო რეჟიმმა შეიძლება მეტი ნარკოტიკების შემოდენა გამოიწვიოს ქვეყანაში. საქართველომ ირანთან ამ ხელშეკრულებას 2010 წელს მოაწერა ხელი.  შესაბამისად

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

გამოთქმულია მოსაზრება, რომ თუ ადექვატური ისპექტირების და კონტროლის ღონისძიებები არ განხორციელდა აღნიშნულმა შეთანხმებამ შეიძლება გამოიწვიოს უფრო მეტი ნარკოტიკების შემოდენა საქართველოში: ეს სავარაუდოდ ცხადია, რადგან ავღანეთის ოპიატები ირანს გაივლის. ოპიატების კონტრაბანდა პრობლემაა ირანის ყველა საზღვრის: სამხრეთის, დასავლეთის და ჩრდილოეთის გასწვრივ, რაც საკმარისი მიზეზია შეშფოთებისთვის, რომ ირანმა და საქართველომ შეიძლება მიიზიდოს ახალი მარშრუტი.

სპეკულაცია თემაზე ნარკოტიკების ბრუნვის შესახებ სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ტეროტორიებზე აღწერილია ანგარიშის შესავალ ნაწილში. ანგარიში ხაზგასმულია, რომ ასეთი ინფორმაციის გადამოწმება ვერ ხდება, რადგანაც ეს ტერიტორიები საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურების კონტროლს მიღმაა და ნაკლებია ან საერთოდ არ არსებობს ინფორმაციის გაცვლა ნარკოტიკების ბრუნვის შესახებ რუსეთის საოკუპაციო ძალების ან დეფაქტო მთავრობებსა და საქართველოს მთავრობას შორის.

ანგარიში 5 ძირითადი ნარკოტიკის სახეობაა გამოაშკარავებული: ჰეროინის, სუბუტექსის, მეთადონის და მარიხუანას ხელმისაწვდომობა შიდა ბაზარზე. სუბუტექსი, როგორც ცნობილია სავაჭრო სახელია ბუპრენორფინის, რომელიც მთელი ევროპის მასშტაბით იწარმოება და ოპიატებზე დამოკიდებულების სამკურნალოდ გამოიყენება. ამავე დროს ბუპრენორფინი არ არის ოფიციალურად დარეგისტრირებული სამკურნალო ნივთიერება.  

ნარკოტიკული ნივთიერებების შესახებ ფასების უზუსტობა მოცემულია ანგარიშის მიწოდების შემცირების თავში: ზოგადად ნარკოტიკები, და განსაკუთრებით ოპიოდური ნარკოტიკები არის ძალიან ძვირი საქართველოში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოწოდებული ინფორმაციით 2010 წელს ქუჩის ფასების მიხედვით ერთი გრამი ჰეროინის ფასი 600-700 აშშ დოლარია, ოპიუმის ფასი 27-45 და 8 მგ ტაბლეტი სუბუტექსის ფასი 300 აშშ დოლარია. ამავედროს ფასების ასეთი ოდენობა მთლად არ ემთხვევა ექიმების, ქუჩის ნარკო დილერების და მათი ნარკოტიკების მომხმარებელი კლიენტების მოწოდებულ ინფორმაციას. ასევე ფართო მერყეობაა ნარკოტიკების ფასებს შორის საზღვრების გასწვრივ. ადგილობრივი ინფორმაციის წყაროები მიუთითებენ, რომ თურქეთის საზღვარზე ჩეჩენი, ქურთი ან თურქი დილერისგან ნაყიდი სუფთა ჰეროინის ფასი 40-50 აშშ დოლარია.

ანგარიში მიუთითებს, რომ მოქმედი შიდა კანონმდებლობა არ შეესებამება გაეროს კონვენციებს ნარკოტიკების შესახებ, ასევე აღნიშნულია 2008-2009 წლებში წარდგენილი ნარკო კანონმდებლობის შესახებ, რომელიც პარლამენტში გადადებული და უმოძრაოდ არის დატოვებული. ისეთი ნაკლოვანებები, როგორიც არის კონკრეტული ანტინარკოტიკული სტრატეგიული გეგმის არარსებობა და უწყებათა შორის კორდინაციის პრობლემა მოცემულია ბ-ე ქვეთავში: ნარკო კონტროლის მიღწევები, პოლიტიკა და ტენდენციები.

2007 წელს მიღებულმა და დღემდე მოქმედმა ანტინარკოტიკულმა ეროვნულმა სტრატეგიამ მხოლოდ ზოგადად განსაზღვრა მთავარი პრიორიტეტები, შესაბამისად დოკუმენტს არ გააჩნია კონკრეტული სახელმძღვანელო ამავე სტრატეგიის განხორციელებისათვის. პრობლემები შემჩნეულია ისეთ საკითხებში როგორიცაა: პრევენციის ღონისძიებები; მკურნალობის მეთოდები, რომელიც შედგენილია ნაკლები ყურადღებით, ან მეთოდები ყოველგვარი ყურადღების გარეშე ტოვებს დეტოქსიკაციის შემდგომ რეაბილიტაციის საკითხს; არაადექვატურია ინფორმაცია საშიში ნარკოტიკების შესახებ და სტატისტიკა, რომელიც შეზღუდულია და არასარწმუნო. ნარკოტიკების მომხმარებლების გადასვლა კუსტარულად დამზადებულ ნარკოტიკებზე და სტატისტიკის არ არსებობა სახლში, კუსტარულად დამზადებულ სტიმულატორი ნარკოტიკული ნივთიერებების შესახებ ასევე აღნიშნულია ანგარიში.

არასაიმედი მონაცემები არსებობს ნარკოტიკებზე დამოკიდებულთა რაოდენობის შესახებ, რადგანაც სტატისტიკა სუსტად არის დაცული და მერყეობს ინფორმაციის წყაროს მიხედვით: საქართველოს ნარკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მიხედვით ინტრავენური ნარკოტიკების მომხმარებელთა ოდენობა 4.5 მილიონ მოსახლეობაში დაახლოებით არის 40,000. გაეროს მეთოდოლოგიის გამოყენებით მკლვლევარები ვარაუდობენ, რომ მოსახლეობის დაახლოებით სამი პროცენტი შეიძლება მოიხმარდეს ნაკოტიკულ ნივთიერებებს, რაც მთლიანობაში არის 138,000. ადგილობრივი ექსპერტები კი მონაცემებად ასახელებნ 200,000-ზე მეტ ნარკოტიკების მომხმარებლებს, აღნიშნული ოდენობა მოიცავს ასევე ნარკოტიკების მომხმარებელ ერთჯერად ექსპერიმენტატორებსაც.

პრობლემები კვლავ არსებობს, მიუხედავად ქვეყნის გაზრდილი დაფინანსების წვლილისა მკურნალობასა და პრევენციის საკითხებში. ანგარიში მოცემული ინფორმაციის მიხედვით არსებობს ნაკლები კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურს გავლილი ადამიანური რესურსი. ძვირად ღირებული დეტოქსიკაციის პროგრამები ხორციელდება ოთხ სახელმწიფო დაფინანსებულ კლინიკაში, რომელსაც თვეში 25 პაციენტის მკურნალობის შესაძლებლობა გააჩნია და დეტოქსიკაციის ფასი 1000 1500 აშშ დოლარია; პირველადი რეაბილიტაციის ფასი 570 აშშ დოლარია და მეთადონის ჩანაცვლებითი თერაპიიის ცენტრები არ მოიცავენ გრძელვადიან ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციის პროგრამას.

ანგარიში ხაზგასმულია აგრეთვე საქართვველოს მთავრობის მნიშვნელოვანი წვლილი კორუფციის აღმოფხვრის მხრივ, რომელსაც ეს კურსი დღემდე შემართებით უპყრია ხელთ, მაგრამ საბოლოოდ აღნიშნული ნაკლები კოორდინაცია სახელმწიფო უწყებებსა და ნარკოტიკების საკითხებით დაკავებულ ორგანოებს შორის ართულებს ამ მიზნის მიღწევას.
 

ისარგებლეთ იურიდიული კონსულტაციით